Skilmálar Fons Juris ehf.

Með notkun vefsvæðanna fonsjuris.is og fj.is undirgengst þú sem notandi þessar reglur og skilmála.

1. gr. Eigandi síðunnar
Vefsvæðin fonsjuris.is, fonsjuris.com, fonsjuris.eu, bankarettur.is, personuverndarlog.is, fjolmidlarettur.is og fj.is (hér eftir „vefsíðan“ og vefkerfið Fons Juris (hér eftir „vefkerfið“) er eign Fons Juris ehf. (hér eftir „félagið“) og fer það með stjórn vefsíðunnar og vefkerfisins.

2. gr. Lög og reglur
Um notkun á vefkerfinu gilda íslensk lög og stjórnvaldsfyrirmæli eftir því sem við á. Rísi ágreiningur um notkun vefkerfisins eða efni skilmála þessara skal reka dómsmál þess efnis fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

3. gr. Höfundarréttur og vörumerki ,
Vörumerki og auðkenni sem sjást á vefsvæðinu eru eign félagsins. Notendum er með öllu óheimilt að nota merki félagsins án skriflegrar heimildar félagsins. Allt efni á vefsvæðinu nýtur höfundaréttarverndar eða eftir atvikum einkaréttarverndar að því marki sem það er ekki undanskilið slíkri vernd með lögum. Notendum vefkerfisins er með öllu óheimilt að breyta, birta, endurnýta, afrita, gefa út, selja eða veita aðgang að því efni sem finna má á vefsíðunni eða hagnýta sér það með nokkrum öðrum sambærilegum hætti.

Til efnis á vefsvæðinu teljast m.a skrár, töflur, eyðublöð, gagnagrunnar og hvaðeina annað sem finna má á vefsvæðinu sbr. m.a. 50.gr. Höfundalaga nr. 73/1973.

4.gr. Engin ábyrgð tekin

Allar upplýsingar sem látnar eru í té á vefsíðunni „eins og þær koma fyrir“ án nokkurrar ábyrgðar, beinnar eða óbeinnar. Fons Juris ehf. ber ekki undir neinum kringumstæðum ábyrgð á nákvæmni eða áreiðanleika þeirra upplýsinga sem finna má á vefsíðunni hvort sem þær frá félaginu sjálfu eða öðrum. Fons Juris ehf. ber ekki undir neinum kringumstæðum ábyrgð á tapi eða skaða sem rekja má til þess að notandi byggir á upplýsingum sem aflað er á þessari vefsíðu. Það er á ábyrgð notanda að meta nákvæmni, heildstæðni eða notagildi hvers kyns upplýsinga sem fást á vefsíðunni.

5.gr. Fyrirvari um bótaábyrgð

Fons Juris ehf. undanþiggur sig sérstaklega hvers kyns bótaábyrgð (hvort sem hún er innan samninga eða utan, hlutlæg bótaábyrgð eða annars konar ábyrgð) á hvers kyns beinu, óbeinu, tilfallandi, afleiddu, eða sérstöku tjóni sem komið er til eða á einhvern hátt tengt notkun vefsíðunnar. Fons Juris ehf. ber ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem rekja má til þess að ekki er hægt að nota vefinn, í skemmri eða lengri tíma. <p?Félagið ber ekki ábyrgð á röskunum sem kunna að verða á virkni vefsíðunnar vegna óviðráðanlegra atvika (force majeur) svo sem náttúruhamfara, styrjalda eða verkfalla.

6.gr. Tengdar vefsíður

Á vefsíðunni og innan vefkerfisins kunna að vera tenglar á aðra vefi sem tengjast virkni kerfisins á einhvern hátt. Félagið rekur ekki þessar vefsíður né ræður efni þeirra. Félagið ábyrgist ekki á neinn hátt þær upplýsingar eða það efni sem finna má á þessum vefsíðum, frammistöðu þeirra eða afköst eða nokkuð tjón sem þú eða aðrir kunna að verða fyrir vegna notkunar þeirra.

7. gr. Tölvuvírusar o.fl.

Félagið ábyrgist ekki að vefkerfið eða vefir sem það vísar til s.s með tenglum, séu algjörlega lausir við tölvuvírusa eða annað sem reynst getur skaðlegt tölvum eða hugbúnaði. Notandi ber sjálfur ábyrgð á að fyrirbyggja mögulegt tap sem hlotist getur af slíku með nauðsynlegum vörnum t.d vírusvarnarforritum.

8. gr. Söfnun og vinnsla persónuupplýsinga

Notandi viðurkennir og samþykkir að með því að skrá sig í vefkerfið láti hann félaginu í té þær persónuupplýsingar sem í skráningarforminu felast. Notandi samþykkir jafnframt að félagið hafi eftirlit og haldi skrá yfir notkun notanda á vefsíðunni. Með notkun á vefsíðunni samþykkir notandi jafnframt vinnslu slíkra persónuupplýsinga. Síðastgreint kann að vera gert með því að safna tæknilegum upplýsingum um notkun notenda, t.d. um tegund vafra, leitir, flettingar, tímalengd innskráningar eða flettinga o.fl., í þeim tilgangi að fylgjast með notkun vefsvæðisins, bæta þjónustuna eða láta notendur vita af hugsanlegum villum eða göllum sem geta komið upp í kerfinu.

Félagið áskilur sér rétt til að vinna úr gögnum um notkun notanda á vefkerfinu í því skyni að bjóða honum nýja þjónustu, nýjar áskriftarleiðir eða tilboð honum til hagsbóta.

Á meðan samningssamband varir milli notanda og Fons Juris ehf. skuldbindur félagið sig til að halda utan um og varðveita hvers konar persónuleg gögn og upplýsingar sem verða til við notkun kerfisins og finna má á viðkomandi aðgangi.

Vefsíður og vefkerfi félagsins nýta svokallaðar vafrakökur (e. cookies). Vafrakökur eru nauðsynlegar t.d. til þess að geta auðkennt notendur, t.d. í vefverslun eða í vefkerfi félagsins. Með notkun vefsíðna og vefkerfa Fons Juris veitir notandi samþykki sitt fyrir notkun vafrakakna.(Sjá öryggis- og persónuverndarstefnu Fons Juris.)

9. gr. Breytingar á notendareglum og skilmálum

Félagið áskilur sér rétt til að endurskoða og breyta skilmálum þessum hvenær sem er og án fyrirvara. Endurskoðaðir skilmálar munu birtast á vefsíðunni og ber notanda að kynna sér þá reglulega. Notkun vefsíðunnar jafngildir samþykki þeirra skilmála sem í gildi eru hverju sinni.

Breytingar á skilmálum þessum skulu gerðar skriflega. Verði lögum og/eða reglum breytt er varða starfsemi Fons Juris ehf. skulu skilmálar þessir breytast sjálfkrafa til samræmis við slíkar breytingar, enda hafi þær veruleg áhrif á starfsemi Fons Juris ehf.

10. gr. Brot á notendareglum og skilmálum

Hafi félagið rökstuddan grun um að notandi hafi brotið gegn skilmálum þessum áskilur félagið sér rétt til þess að grípa til þeirra úrræða sem lög, reglur og skilmálar þessir heimila, þ.m.t loka fyrir aðgang tiltekins netfangs og eða notanda að vefsíðunni, án fyrirvara, tímabundið eða ótímabundið.

11. gr. Aðgangur að svæðum sem vernduð eru með lykilorði

Notendur samkvæmt skilmálum þessum skulu auðkenna sig með netfangi og lykilorði, sem þeim hefur verið úthlutað eða þeir sjálfir valið, við innskráningu inn í Fons Juris. Þá kann notendum að verða gert skylt að skrá sig inn í kerfið með kennitölu og svonefndum Íslykli.

Aðgangur að svæðum á vefsíðunni sem vernduð eru með lykilorði er einungis heimill þeim sem fengið hafa úthlutað lykilorði til aðgangs að vefsíðunni, það sama á við um alla notkun aðgangsins. Aðgangur hvers og eins notanda er persónulegur og er notendum með öllu óheimilt að láta öðrum aðilum aðganginn í té eða veita öðrum nokkurs konar heimild til þess að hagnýta sér með hvers konar hætti aðgang þeirra að Fons Juris og þau gögn og upplýsingar sem þar er að finna. Brjóti notendur gegn þessu banni mun Fons Juris ehf. gera notanda viðvart og loka fyrir aðgang þeirra notenda, eftir atvikum að undangenginni áminningu, án þess að það hafi áhrif á greiðsluskyldu notanda fyrir aðgang sinn.

Notandi ber fulla ábyrgð á öllum þeim aðgerðum sem framkvæmdar eru með hans aðgangi og lykilorði hvort sem þær eru framkvæmdar af honum sjálfum eða öðrum og hvort sem það er með leyfi hans eða ekki.

Misnotkun á aðgangi eða lykilorði notanda er aldrei á ábyrgð félagsins og ber notanda að halda félaginu skaðlausu af hvers kyns misnotkun.

12. gr. Almennar reglur um notkun

Notendur hafa leyfi til að nýta sér vefkerfið og þá þjónustu sem þar er í boði í samræmi við skilmála þessa.

Notendur fá aðgang að því efni í Fons Juris sem til boða stendur á hverjum tíma og ekki er háð höfundarréttarvernd af hvers konar tagi, t.a.m dómum, úrlausnum stjórnvalda, lagasafni, reglugerðarsafni o.s.frv.

Notendur fá ekki aðgang að höfundarréttarvörðu efni í Fons Juris, s.s. bókum, ritum, tímaritum, ritgerðum o.s.frv., nema gegn sérstökum greiðslum fyrir aðgang að slíku efni samkvæmt verðskrá Fons Juris á hverjum tíma. Notandi fær þó aðgang að öllum tölublöðum Tímarits lögfræðinga, að undanskildum 16 nýjustu tölublöðunum á hverjum tíma (nema notandi sé áskrifandi að Tímariti lögfræðinga), og aðgang að tölublöðum Úlfljóts, tímarits laganema við Háskóla Íslands, að undanskildum 12 nýjustu tölublöðunum á hverjum tíma (nema notandi sé áskrifandi að Úlfljóti).

Notendum er ljóst að efni Fons Juris kann að taka breytingum s.s í ljósi breytinga á samningum Fons Juris ehf. við þriðja aðila, t.d útgefendur og höfunda höfundaréttarvarins efnis.

Notendur öðlast ekki eignarrétt af nokkru tagi, beinan eða óbeinan, yfir því efni sem finna má á vefsíðunni heldur er eingöngu um um afnotarétt á viðkomandi efni að ræða. Umfang þessa afnotaréttar fer eftir skilmálum þessum.

Gögn og upplýsingar í Fons Juris eru eign Fons Juris ehf., nema annað sé tekið fram í Fons Juris eða almennum notendaskilmálum Fons Juris á hverjum tíma. Réttur til notkunar gagna og upplýsinga sem fengnar eru í Fons Juris takmarkast af ákvæðum viðkomandi samnings, notendaskilmálum Fons Juris, lögum og stjórnvaldsfyrirmælum. Réttur notenda til notkunar gagna og upplýsinga fellur niður um leið og samningur fellur úr gildi.

Notendur sem njóta sérkjara, t.d. laganemar, mega ekki nýta aðgang sinn að Fons Juris í þágu þriðja aðila t.d. vegna starfa. Þá ber þeim að tilkynna Fons Juris hafi þeir útskrifast eða horfið frá námi og skulu sérkjör þá falla brott. Notandi sem fær aðgang að Fons Juris í gegn um vinnuveitanda eða annan aðila svo sem skólastofnun, má ekki nýta aðganginn í þágu annarra aðila en tilgangur áskriftarinnar stendur til.

Notendum er óheimilt að nota gögn og upplýsingar í Fons Juris til hvers konar útgáfu eða endurmiðlunar. Notendum er þó heimilt að prenta út gögn og upplýsingar í Fons Juris til hefðbundinnar notkunar á slíkum gögnum og upplýsingum. Aðeins má prenta og/eða fjölfalda stutta þætti úr hverju riti að hámarki 20% af lengd ritsins eða 30 blaðsíður. Samtals má prentun eða fjölföldun ekki nema meira 100 blaðsíðum á mánuði nema um annað sé samið sérstaklega. Öll prentun umfram það er háð greiðslu sérstaks gjalds samkvæmt gjaldskrá Fons Juris á hverjum tíma.

Notendum er óheimilt að að breyta eða afbaka þær upplýsingar sem finna má á vefsíðunni og/eða að dreifa þeim í breyttri mynd. Notendum er óheimilt að nota efni vefsíðunnar með nokkrum þeim hætti sem falið getur í sér skerðingu á heiðri eða sérkenni höfunda efnisins eða félagsins. Notkun vefkerfisins má ekki undir nokkrum kringumstæðum vera skaðleg rekstri félagsins eða leiða af sér tjón fyrir aðra notendur vefkerfisins. Ekki má nýta vefkerfið í samkeppnistilgangi gegn félaginu.

Fyrir aðra notkun á vefkerfinu en þá sem heimiluð er í skilmálum þessum þarf sérstakt, skriflegt leyfi félagsins, eiganda höfundaréttar og eftir atvikum annarra sem kunna að eiga höfundarétt að efni vefsíðunnar að hluta til eða í heild.

Mánaðarleg áskriftar- og þjónustugjöld eru gjaldfærð um hver mánaðarmót. Eindagi er tíunda hvers mánaðar. Mánaðargjald hvers notanda fyrir sig er háð breytingum á vísitölu neysluverðs, útgefinni af Hagstofu Íslands uppfærist það 1. janúar ár hvert. Athugasemdir við reikninga skulu berast eigi síðar en 14 dögum eftir bókunardag að öðrum kosti telst reikningurinn samþykktur. Sé reikningur ekki greiddur á tilsettum tíma áskilur Fons Juris ehf. sér rétt til að loka fyrir viðkomandi aðgang án fyrirvara.

Notanda er það ljóst að mánaðargjald fyrir aðgang kann að breytast í samræmi við almennar breytingar á verðskrá og afsláttarkerfi Fons Juris, t.d þegar nýjum þjónustuþáttum og/eða notkunarmöguleikum er bætt við kerfið. Fons Juris ehf. skuldbindur sig til þess að kynna notendum slíkar breytingar með a.m.k 1 mánaðar fyrirvara.

13. gr. Uppsagnarfrestir

Uppsagnarákvæði þeirra samninga sem notendur hafa gert sérstaklega við félagið má finna í hverjum samningi fyrir sig, það sama á við um uppsagnarfresti viðkomandi samninga. Almennur uppsagnarfrestur slíkra samninga er 3 mánuðir. Almennur uppsagnarfrestur þeirra sem skrá sig sem notendur í gegnum vefsvæði félagsins er 3 mánuðir. Viðskiptavini sem hefur áskrift að Fons Juris Pro er heimilt að segja upp þeirri þjónustu með minnst eins (1) mánaðar fyrirvara. Almennur uppsagnarfrestur hafi ekki verið samið um annað er 3.mánuðir. Uppsögn skal vera send með sannanlegum hætti eða gerð á stjórnborði notanda hjá Fons Juris. Uppsögn miðast við/tekur gildi við upphaf nýs reikningstímabils að jafnaði fyrsta dag hvers mánaðar.

14. gr. Vefverslun

Félagið áskilur sér rétt til að fella niður pantanir, til dæmis vegna rangra upplýsinga um verð, eða ef upp koma villur í reiknireglum vefverslunarinnar. Þá áskilur félagið sér rétt til að breyta verðum eða að taka vörur úr sölu án fyrirvara. Verð getur breyst án fyrirvara.

Sendingarkostnaður er ekki innifalinn og reiknast sjálfkrafa.

Kaupandi hefur 14 daga til að hætta við kaupin hafi hann ekki notað vöruna, skili henni í góðu lagi og óupptekinni, auk sönnunar á vörukaupum. Frestur þessi byrjar að líða þegar varan er afhent viðtakanda.

Ef vara er gölluð býðst kaupanda að fá ný vara í staðinn auk þess að félagið greiðir eðlilegan kostnað sem leiðir af skiptunum.

Við notum vefkökur
Vefur Fons Juris notar vefkökur m.a. til þess að safna upplýsingum um umferð á vefnum, til að bæta upplifun og vegna auglýsingabirtinga.

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.